Vyhodnocení činnosti

Hodnocení plnění plánu EVVO v průběhu školního roku 2013 / 2014

V průběhu tohoto školního roku byly součástí ročního plánu pod názvem."Dinosauři", související s environmentální výchovou.

Témata dobře plnily všechny třídy ZŠ praktické a speciální, žáci se seznamovali s historií Země, světem dinosaurů za použití odborné literatury, projekcí na interaktivní tabuli, sledováním naučných filmů s tématem Dinosauři.

Každá třída měla za úkol libovolným způsobem dané téma z EV naplnit. V tomto směru byla třídám a vyučujícím ponechaná možnost vyjádřit se podle svého názoru, nápadu a fantazie.

Kontrola plnění daných témat probíhá koordinátorkou dle potřeby vyučujících.

Poděkování vyučujícím, kteří dbají na plnění témat bez problémů se žáky, zapojujících se do plnění projektu. Nenásilnou formou tak učitelé provádí osvětu a zapojují žáky do řešení problémů souvisejících s EV a s problematikou životního prostředí.

Aktivity z EV na webových stránkách v menší míře prezentují někteří učitelé, především jedná-li se o výjimečnou činnost, kterou je například projekt, Barevné setkání, účast ve výtvarné či jiné soutěži. Koordinátorka zajišťuje prezentaci na webových stránkách na začátku školního roku, kdy je zapotřebí rubriku EVVO aktualizovat, dále pak na konci školního roku, kdy je prezentováno zhodnocení školního roku a nejzajímavější fotodokumentace .

EVVO je také prezentován koordinátorkou na nástěnkách v prostorách školy, které jsou pravidelně obměňovány.

Ve škole se také věnujeme i činnostem, které souvisejí s EVVO :

  • Třídění odpadu a snížení produkce odpadu na škole
  • Šetření vodou a seznámení žáků s významem vody pro člověka
  • Pečování o květiny v prostorách školy
  • Dbáme na čistotu prostředí
  • Podílení se na výzdobě školy
  • Šetření elektrickou energií, snížení spotřeby energie na škole

Dne 18.9.2013 se žáci naší školy zúčastnili soutěže " Barevný podzim očima dětí " s umístěním na 1.místě, dne 20.11.2013 soutěže " Odpady a recyklace , to je naše inspirace" s umístěním na 3.místě. Obě uvedené soutěže pořádala ZŠ praktická Ostrov . Během školního roku byly uskutečněny výlety za podpory Krajského úřadu – odbor životního prostředí – a to do Školního ekocentra – Statek Cheb , kde se mohli žáci seznámit s různými aktivitami, které si pro ně připravili zaměstnanci školního statku Cheb, jako práce se zvířátky, rozbor vody, pečení chleba a projet Malý farmář. Podobné akce plánujeme i v dalším školním roce.

Vzájemná spolupráce při plnění úkolů . Děkuji všem vyučujícím za spolupráci.

Karlovy Vary dne 27. 6. 2014 Zdeňka Jandlová koordinátorka EVVO