Okénko školního metodika prevence

Vítám Vás v sekci PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ


Na této stránce Vás budu průběžně informovat o tom, jak můžeme společnými kroky předejít problémům a následkům sociálně patologických jevů a jak chránit naše děti (žáky) před jejich negativním působením.

Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních se zaměřuje na předcházení rizikovým jevům zejména v oblastech:

PREVENCE

Užívání návykových látek (kouření, alkohol, omamné a psychotropní látky)

Šikana, rasismus, xenofobie,

Vandalismus

Záškoláctví

Kriminalita a delikvence

Závislost na internetu (netolismus)

Gambling = patologické hráčství

VČASNÉ DIAGNOSTIKY A INTERVENCE

  • Domácího násilí
  • Týrání a zneužívání dětí
  • Komerčního sexuálního zneužívání
  • Ohrožování mravní výchovy mládeže
  • Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie).

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

V souladu se záměrem MŠMT je i na naší škole každoročně zpracován a realizován MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM, který se obecně zaměřuje na:

  • výchovu dětí (žáků) ke zdravému životnímu stylu
  • jejich osobnostní a sociální rozvoj
  • rozvoj jejich sociálně komunikativních dovednostech.

Na tomto programu se aktivně podílejí především naši žáci svou vlastní aktivitou, podpořené celým pedagogickým sborem naší školy, za přispění a spolupráce rodičů a zákonných zástupců.

V případě, že máte podezření, že se Vaše či jiné dítě stalo obětí šikany nebo má problémy s užíváním návykových látek či jiných závislostí jako např. gamblerství, závislost na internetu, atd. Případně jste se stali svědkem vandalismu, domácího násilí či zneužívání dítěte, neváhejte se obrátit na školního metodika prevence, který Vám poskytne potřebné informace a adresy důležitých institucí.


Kontakt:

Mgr. Pavla Ledvinová - školní metodik prevence

Vančurova 83, Karlovy Vary

tel.: 774 574 499 


Dana Těšínská - školní metodik prevence

Svahová 26, Karlovy Vary

tel.: 359 601 038, 731 612 423

Po telefonické domluvě možnost konzultací.