Součásti organizace

Součásti organizace

Mateřská škola

Činnost mateřské školy je zastavená od 1. 7. 2012.

Přípravná třída základní školy

místo poskytovaného vzdělávání: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary
• místo poskytovaného vzdělávání: Svahová 1169/26, 360 01 Karlovy Vary

Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné třídy základní školy obcí, svazkem obcí a krajem je nezbytný souhlas krajského úřadu. O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.

Název vzdělávacího programu:

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: "Bezpečí, důvěra a rozvoj" (upravená verze č. 3 v úplném znění, platná od 1.9.2012). Tento školní vzdělávací program je zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Základní škola

místo poskytovaného vzdělávání: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary
• místo poskytovaného vzdělávání: Svahová 1169/26, 360 01 Karlovy Vary

a) poskytuje základní vzdělávání a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části třetí, a prováděcími předpisy k zákonu.

b) poskytuje základní vzdělávání žákům uvedeným v ustanovení § 16 odst. 9 a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 16 a Části třetí, a prováděcími předpisy k zákonu.

Základní škola má jednu třídu pro žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb (ve školním roce 2016/2017 – třída I. A/1. ročník) a dále také třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (např. třídy pro žáky se specifickými poruchami řeči, vadami řeči nebo i mentálním postižením).

Název vzdělávacího programu:
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: "Důvěra a odpovědnost", verze č. 4, platný od 1.9.2016. Tento školní vzdělávací program je zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Základní škola speciální

místo poskytovaného vzdělávání: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary
místo poskytovaného vzdělávání: Svahová 1169/26, 360 01 Karlovy Vary
místo poskytovaného vzdělávání: Mariánská 2, 362 51 Jáchymov
Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žáci se souběžným postižením více vadami a s autismem se mohou vzdělávat v základní škole speciální, a to se souhlasem zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Vzdělávání v základní škole speciální má deset ročníků a člení se na první stupeň a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až šestým ročníkem, druhý stupeň sedmým až desátým ročníkem. Škola vzdělává žáky od 1. do 10. ročníku.

Pro žáky se středně těžkým mentálním postižením:

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní školu speciální: "Nikdo není bez šance", platný od 1.9.2010. Tento školní vzdělávací program je zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální

– Díl I - Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením.

– Díl II - Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

Cílem je rozvíjet psychické i fyzické schopnosti a předpoklady žáků a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální možné míře zapojili do společenského života. O úspěšnosti zapojení žáků do společnosti nerozhoduje pouze úroveň jejich rozumových schopností a kvalita jejich vědomostí a dovedností, ale také jejich vztah k ostatním lidem, jejich schopnost komunikovat a navazovat osobní vztahy a v neposlední řadě i jejich osobní vlastnosti, povahové rysy a úroveň jejich chování. Aby žáci mohli zvládnout tyto, vzhledem k závažnosti svého postižení značně vysoké nároky, potřebují nejen speciálně pedagogickou péči svých učitelů, ale i pomoc psychologů a dalších odborníků, kteří již v současné době působí ve speciálně pedagogických centrech.

Střední škola - praktická škola dvouletá

místo poskytovaného vzdělávání: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary
Výsledkem vzdělávání absolventa praktické školy je doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky. Dále osvojení znalostí a manuální dovednosti potřebné k výkonu jednoduchých činností a získání tak perspektivní možnosti uplatnění se v různých oblastech praktického života. Způsob ukončení: závěrečné vysvědčení. Dosažený stupeň vzdělání: příprava pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života.
Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program propraktickou školu dvouletou, dokument je platný od 1.9.2012. Tento školní vzdělávací program je zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá.

Školní družina

místo poskytovaného vzdělávání: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary
místo poskytovaného vzdělávání: Svahová 1169/26, 360 01 Karlovy Vary
Hlavní výchovný záměr je orientován směrem k účastníkům činnosti školní družiny (dále jen "žákům"). Směřuje k tomu, aby žáci získali dobré základy do života a pro další vzdělávání a aby byli schopni s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Vychází z osobnostně orientované výchovy. Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Školní družina umožňuje pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, spontánní aktivity, odpočinkové činnosti (aktivní i klidové) a přípravu na vyučování. Zájmové vzdělání, které provádí školní družina, probíhá především vlastní činností žáků, jejich interakcí s okolím a získávanou vlastní zkušeností. Vše je založeno na přímých zážitcích z činnosti, vycházejících částečně z individuální volby, dětské zvídavosti, potřeby zaměstnávat se, bavit se a komunikovat.
Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro školní družinu (verze č. 3): "Duhová družina", dokument je platný od 1.9.2007, platnost dokumentu verze č. 3 nastala dne 1.9.2010.

Speciálně pedagogické centrum

místa školských služeb:

Závodu míru 339/144, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role
Vítězství 29, 353 01 Mariánské Lázně
Na Třešňovce 603, 353 01 Mariánské Lázně
K. H. Máchy 1276, 356 01 Sokolov
Hradební 17, 350 02 Cheb
Studentská 13, 3520 02 Aš
Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov

Speciálně pedagogické centrum (dále jen "SPC") je školské poradenské zařízení, které poskytuje bezplatně poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto poradenské služby jsou poskytovány dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

SPC obecně poskytuje poradenské služby zejména při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

SPC v Karlovarském kraji nemá odborníky pro zrakové a sluchové postižení, avšak může zprostředkovat kontakt na odborná pracoviště v Plzni:
a) SPC při Základní škole a Mateřské škole pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni, Lazaretní 25
https://www.zrak-plzen.cz/puvodni-obsah-stranek/specialne-pedagogicke-centrum
b) SPC při Základní škole a Mateřské škole pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90
https://www.sluchpost-plzen.cz/

Žákům škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a školských zařízení jsou poradenské služby centra poskytovány pouze v rámci diagnostické péče. SPC poskytuje dětem, žákům a studentům s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem přímé speciálně pedagogické a psychologické intervence, nemůže-li tyto služby zajistit škola nebo školské zařízení, kde je žák zařazen.

Činnost SPC se uskutečňuje ambulantně na pracovišti centra a návštěvami pedagogických pracovníků centra ve školách a školských zařízeních, případně v rodinách, v zařízeních pečujících o děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

Speciálně pedagogické centrum

a) zjišťuje připravenost žáků uvedených na povinnou školní docházku,
b) zjišťuje speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem a přihlíží přitom k lékařskému posouzení zdravotního stavu nebo posouzení jiným odborníkem, zpracovává odborné podklady pro nastavení podpůrných opatření pro tyto žáky a pro jejich zařazení nebo přeřazení do škol a školských zařízení a pro další vzdělávací opatření, vypracovává zprávy z vyšetření a doporučení ke vzdělávání žáků,
c) zajišťuje speciálně pedagogickou péči a speciálně pedagogické vzdělávání dětí, žáků a studentů s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem, kteří jsou vzděláváni ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, nebo kterým je stanoven jiný způsob plnění povinné školní docházky (§41 a 42 školského zákona),

d) vydává zprávu a doporučení podle jiného právního předpisu (vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů) za účelem stanovení podpůrných opatření na základě posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka a studenta.

e) vydává zprávu a doporučení podle jiného právního předpisu (vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) pro zařazení dítěte, žáka a studenta do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo zařazení nebo převedení do vzdělávacího programu odpovídajícího vzdělávacím potřebám žáka,

f) poskytuje kariérové poradenství žákům a studentům s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem,

g) vykonává speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje poradenské služby dětem, žákům a studentům s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem se zaměřením na pomoc při řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji, na zjištění individuálních předpokladů a vytváření podmínek pro uplatňování a rozvíjení schopností, nadání a na začleňování do společnosti,
h) poskytuje pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem

i) poskytuje metodickou podporu škole,
j) poskytuje informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupcům žáků.