Školní projekt EVVO – 2023 / 2024

pro školu: Svahová 26, 36001 Karlovy Vary

Identifikační údaje školy

Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Sídlo: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary

Kontakt: tel. 35960038

e-mail:spec-skoly@volny.cz

web:https://www.specskoly.cz

Ředitelka: Mgr. Martina Kheilová

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Věra Sosnovcová

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Karlovarský kraj

Místa poskytovaného vzdělávání:

Svahová 26, Karlovy Vary 360 01

Koordinátor EVVO: Lenka Černá, DiS

E-mail koordinátora EVVO: l.cerna@specskoly.eu 

Školní program environmentálního vzdělávání

Tento program vychází ze strategického dokumentu, Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR (dále jen SP EVVO ČR), který byl přijat usnesením vlády č. 1048/2000. SP EVVO ČR stanovuje cíle, nástroje a úkoly pro cílové skupiny:

1. veřejná správa

2. děti, mládež a pedagogičtí pracovníci

3. environmentální vzdělávání a osvěta v podnikové sféře

4. informace, osvěta a poradenství pro veřejnost

EVVO představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním z prostředků k naplnění udržitelného rozvoje. Do systému EVVO se začleňují kromě vzdělávacích aktivit spadajících z velké části do resortu školství i další aktivity zajišťované mimo resort, a to např. poskytování environmentálního poradenství a realizace osvětových aktivit včetně poskytování environmentálních informací odborné i široké veřejnosti

EVVO představuje nezastupitelný významný předpoklad udržitelného rozvoje. Vytváření podmínek pro jeho realizaci patří i mezi prvořadé zájmy Evropské unie. Základní podmínkou nastoupení cesty k udržitelnému rozvoji je zvýšení environmentálního vědomí občanů a jejich odborná připravenost pro kvalitativně nové přístupy v celé technickoekonomické a sociální oblasti.

EVVO klade důraz především na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí.

Environmentální výchova je povinnou součástí vzdělávacích programů škol a součástí jejich režimu.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta(EVVO)

"Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách"

(Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,§16)

Cílem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblasti sociální, ekonomické a kulturní. Obsahem je vzdělávání, jež se vztahuje ke schopnosti realizování praktických akcí a rozvíjení informovaného zájmu o životní prostředí.

EVVO je i preventivním nástrojem ochrany životního prostředí.

Udržitelný rozvoj (UR)

Takový rozvoj, který současným a budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystému (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů). Udržitelným rozvojem se rozumí přístup k plánování a procesu rozhodování, jehož cílem je dosažení skutečného a trvalého snižování sociální a ekonomické nerovnosti a ochrana životního prostředí. Udržitelný rozvoj je ucelený koncept, který zahrnuje všechny lidské činnosti až po místní úroveň a jehož cílem je zkvalitnění života současné generace, tak i generace budoucí, je založen na demokracii, vládě práva a respektu základních práv zahrnujících svobodu, rovné příležitosti a kulturní rozmanitost.

Ekologická výchova si klade za cíl probouzet v lidech zájem o přírodu a všechno živé. Učí vnímat v souvislostech, ve vzájemné harmonii používat cit a rozum, a chovat se odpovědně k světu, lidem a přírodě.

Hlavní zásady programu

Školní program EV vychází z RVP a ŠVP

Environmentální vzdělávání je začleněno do výuky několika způsoby:

1. prostřednictvím jednotlivých průřezových témat

2. prostřednictvím jednotlivých předmětů (uvedeno v ŠVP, kde jsou přesně vymezeny cíle a konkrétní učivo)

3. prostřednictvím vhodné volby metod a forem vzdělávání, a to jsou takové metody a formy, které vedou k aktivizaci žáků a k podpoře činnostního učení.

4. prostřednictvím mezipředmětových vztahů

5. prostřednictvím jednotlivých předmětů v dané vzdělávací oblasti, zde je ponechán volný prostor pro tvořivost učitele

6. prostřednictvím jednotlivých konkrétních činností

7. prostřednictvím plnění Mezinárodních a světových dnů k životnímu prostředí.

Školní program EV (ŠPEV) vznikl za spolupráce všech pedagogických pracovníků.

Jedná se o dlouhodobý dokument, jehož část "Roční školní program EVVO" se každý rok obměňuje a to včetně cílů, které jsou dány škole i žákům.

ŠPEV je součástí ŠVP, v němž jsou uvedeny odkazy na ŠPEV.

Cíle environmentálního vzdělávání

ŠPEV vede ke spolupráci s rodinou, s obcí a jinými subjekty.

ŠPEV vede k využívání středisek, center ekologické výchovy a jejich zařízení k EV.

ŠPEV vede ke vzdělávání pedagogů v oblasti environmentální výchovy.

ŠPEV vede k vytváření a uvědomování si vztahů člověka a prostředí ve kterém žijeme.

ŠPEV se snaží zabezpečovat ekologický provoz školy a jeho náplní jsou další ekologické činnosti jako je šetření energií, vodou, třídění odpadů, péče o zeleň, výzdoba školy – pěstování a péče o pokojové rostliny.

ŠPEV vede ke snížení produkce směsného odpadu na škole.

Spolupracovat s rodiči, zvýšit informovanost žáků a rodičů.

Vést žáky ke vzájemné spolupráci při plnění úkolů.

Ročníškolní program EVVO školní rok 2023/2024

Celoroční školní projekt:

Ochrana přírody = OCHRANA ZDRAVÍ

1. Lesní pedagogika - ochrana lesa, lesní ekosystém

Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty. Přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Důraz je kladen na zážitkové a interaktivní učení, které zaručuje větší schopnost vnímání, vstřebávání a zapamatování si získaných informací.

Program je koncipován jako vycházka s lesníky do přírody v lokalitách Bukovina při LS Valeč a Kyselka při LS Dolní Lomnice.

Na děti při vycházce čekají zastávky, při kterých se prostřednictvím her, ukázek a úkolů učí rozeznávat dřeviny, byliny a keře. Poznávají lesní zvěř, způsoby jejího života a vazby v lesních ekosystémech. Věnují se pěstování lesa, výchově porostu, ochraně lesa i těžbě surovin v lese. Přímo i nepřímo si mohou vyzkoušet některé aktivity z lesnické i myslivecké praxe např. výsadba, péče o sazenice, prořezávky, měření a počítání, péče o zvěř a mnoho jiných. Děti se seznamují s lesem nejen jako s ekosystémem, ale aktivity jsou zaměřeny také na vzájemnou interakci a souvislosti mezi ekonomickými, sociálními, environmentálními a právními aspekty rozvoje.

Cíl lesní pedagogiky:

 • prohloubit zájem dětí o les, přírodu a dřevo jako obnovitelnou surovinu

 • objasnit úlohu lesníka a myslivce v rámci trvale udržitelného hospodaření v lese

 • budovat a podporovat pozitivní vztah k lesnímu hospodářství

Nabídka činností:

 • zážitkové výukové programy v lese, poznávání lesa všemi smysly – fauna, flora, hospodaření s přírodním bohatstvím. interaktivní diskuze, praktické ukázky, zábavné hry.
 • návštěva lesníků ve škole, seznámení dětí s náplní své práce, lesem a zvěří, praktické ukázky a hry.
 • exkurze do lesa – polesí Bukovina, Dolní Lomnice

Témata lesní pedagogiky:

 • Co se děje v lese? (dle ročních období)
 • Les jako ekosystém
 • Život stromu (od semínka po dřevěný výrobek)
 • Ochrana lesa
 • Funkce lesa
 • Programy sestavené na míru podle charakteristiky kolektivu a probíraného učiva (např. matematické a fyzikální úlohy, dějepis, přírodopis, biologie, výtvarná výchova)

2. Ochrana přírody = OCHRANA ZDRAVÍ

 • Chráníme-li přírodu kolem nás, chráníme sami sebe, hlavně své zdraví.

  Budeme dodržovat tyto zásady:

  • Nepůsobíme v přírodě nepořádek
  • Vše co do přírody přineseme si take odneseme
  • Šetříme přírodními zdroji (voda, energie, potraviny)
  • Třídíme odpad
  • Vedeme zdraví způsob života (pohyb, biorytmus, zdravé stravování, pitný režim)

3. Úkol 1. Pololetí – Vytvoření zdravého životního prostředí ve své třídě

 • Založení zeleného koutku, péče o něj
 • Pravidelné větrání ve třídě
 • Zařazování tělovýchovných a relaxačních chvilek
 • Pobyt a pohyb v přírodě
 • Otužování vzduchem
 • Upevňování hygienických návyků
 • Vštěpování zásad zdravé životosprávy
 • Příprava zdravých svačinek

Úkolem tohoto pololetí je vybrat si nějakou činnost, kterou zdokumentujete a vytvoříte jednoduchou prezentaci, tu následně vytisknete a do 15. ledna odevzdáte (formát A4).

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY – 1. POLOLETÍ

Školní EVVO desatero:

 • třídíme odpad, snižujeme produkci odpadu na škole

 • šetříme vodou a chápeme významem vody pro život člověka

 • chráníme přírodu, uklízíme okolí školy, jsme ohleduplní k přírodě

 • pečujeme o květiny v prostorách školy, zakládáme zelené koutky

 • dbáme na čistotu prostředí

 • podílíme se na výzdobě školy a tříd

 • šetříme elektrickou energií, snižujeme spotřebu energie na škole

 • chráníme své zdraví, zdravě se stravujeme, žijeme zdravý život, sportujeme

 • dodržujeme hygienické návyky

 • pracujeme s materiálem Záchranného kruhu, plníme úkoly EVVO

Datum: 30. 9. 2023                                                                                                                              Vypracovala: Lenka Černá, DiS - koordinátorka EVVO