Praktická škola dvouletá

Závodu míru 339/144, 360 17 Karlovy Vary 17-Stará Role

Budova školy je sídlem školy a je umístěna v okrajové čtvrti Karlových Varů ve Staré Roli, ale v blízkosti zastávky MHD, takže dopravní obslužnost pro žáky z okolních obcí je zajištěna. Ve škole jsou čtyři odborné učebny (učebna ICT, dílna s keramickou pecí, školní cvičná kuchyňka, tělocvična, dílny pro práci s kovem a dřevem). Ve škole se mohou vzdělávat žáci s tělesným postižením a k jejich dopravě do tříd slouží schodolez. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská. Přechody žáků do jídelny a z ní jsou pod dohledem pedagogických pracovníků školy.

Informace o vzdělávání:

Obor vzdělání praktická škola dvouletá 

Dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy. Vzdělávací program navazuje na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP) a na Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální (RVP ZŠS). Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání praktická škola dvouletá. Vzdělávání v praktické škole dvouleté se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Žáci se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro praktickou školu dvouletou, zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá, platného od 1. 9. 2012. Součástí je Školní vzdělávací program EVVO (EVVO- environmentální vzdělávání, výchova a osvěta). Školní vzdělávací programy jsou k dispozici ve škole.

Další informace k jednotlivým oborům jsou ke stažení níže: 


Zdravotní požadavky:

V praktické škole dvouleté se vzdělávají žáci s různou mírou závažnosti rozličných zdravotních postižení. Vzhledem k tomu musí být zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání v odborných činnostech a oborech podle zaměření školy posouzena odborným lékařem. Na základě jeho doporučení budou stanoveny požadavky na žáky, které budou důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

Podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhlášky"), platí:

Žáka lze vzdělávat ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona pouze na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka a doporučení školského poradenského zařízení, je-li to v souladu se zájmem žáka. Doporučení obsahuje dále odůvodnění, ze kterého jsou zřejmé důvody pro doporučení vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona a naplnění podmínek stanovených v § 16 odst. 9 zákona.

Organizace vzdělávání:

Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání na jiné střední škole.

Cílem vzdělávání žáků je umožnit získávání základních vědomostí, dovedností a návyků pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Vzdělávací proces je organizován tak, aby odpovídal psychickým i tělesným schopnostem žáků a respektoval jejich individuální zvláštnosti a specifické potřeby, umožněný sníženým počtem žáků ve třídě. Vzdělávání je zdarma.

Ve spolupráci s neziskovou organizací Rytmus, o.p.s., formou Tranzitního programu, se škole daří seznámit žáky s pracovními příležitostmi, nacvičovat pracovní činnosti a po skončení vzdělávání může žák dostat příležitost být zaměstnán v takové práci, kterou si vybere.

Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení

o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů.

Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání

Praktická zkouška je z odborného předmětu Výživa a příprava pokrmů.

Teoretická zkouška z odborných předmětů je ústní zkouškou z předmětů:

a)Rodinná výchova,

b) Výživa a příprava pokrmů,

c) Praktické dovednosti,

Předměty:

Český jazyk - ČJ

Matematika - M

Anglický jazyk - AJ

Občanská výchova - OV

Estetická výchova - EV

Tělesná výchova - TV

Rodinná výchova - RV

Environmentální výchova - EnV

Výchova ke zdraví - VkZ

Informatika - Inf

Výživa a příprava pokrmů - VPP

Praktické dovednosti - PD

Výživa a příprava pokrmů