Školní poradenské pracoviště

Poskytování poradenských služeb

Škola poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a vzdělávacích potížích.
Poradenské služby /pro žáky, rodiče a pedagogy/ na naší škole zajišťuje tým odborníků.

Tým pro poskytování poradenských služeb (budova školy -Vančurova):

Ředitelka, koordinátor ŠVP: Mgr. Martina Kheilová
Zástupkyně ředitelky Vančurova: Ing. Džamila Kaasová
Zástupkyně ředitelky Závodu míru: Herta Kořánová, DiS.
Výchovná poradkyně: Mgr. Milada Sehnalová
Školní metodik prevence: Bc. Marie Pokorná (VAN), Radka Sosnovcová (ZV)
Kariérový poradce: Mgr. Lenka Oulovská Klepáčková (VAN), Lenka Zemanová (ZV)
Školní speciální pedagog z projektu OP JAK pro základní školu

Tým pro poskytování poradenských služeb (budova školy – Svahová a Mariánská):

Ředitelka, koordinátor ŠVP: Mgr. Martina Kheilová
Zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně, koordinátor ŠPP: Mgr. Věra Sosnovcová
Školní metodik prevence: Jana Lučková
Kariérový poradce: Dana Těšínská

Program poradenských služeb ve škole

 • Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Sledování a vyhodnocování účinností zvolených podpůrných opatření.
 • Prevence školní neúspěšnosti.
 • Kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění.
 • Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami.
 • Podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.
 • Průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení.
 • Včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.
 • Předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace.
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou.
 • Metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávání činností školy.
 • Spolupráce a komunikace mezi školou a rodinnými zástupci.
 • Spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Dokumenty školního poradenského pracoviště:

18-Školní poradenské pracoviště-1.9.2022  

18-Školní poradenské pracoviště-P1-pracovníci

18-Školní poradenské pracoviště-P2-rozsah činností pedagogických pracovníků

18-Školní poradenské pracoviště-P3-A-podpůrná opatření

18-Školní poradenské pracoviště-P3-B-vyhodnocení podpůrných opatření

18-Školní poradenské pracoviště-P3-C-školní neúspěšnost

18-Školní poradenské pracoviště-P3-D-kariérové poradenství 

18-Školní poradenské pracoviště-P3-E-začleňování žáků

18-Školní poradenské pracoviště-P3-F-nadaní žáci

18-Školní poradenské pracoviště-P3-G-vzdělávací a výchovné obtíže 

18-Školní poradenské pracoviště-P3-H-intervence při problémech.

18-Školní poradenské pracoviště-P3-I-rizikové chování.doc

18-Školní poradenské pracoviště-P3-J-účinnost preventivních programů

18-Školní poradenské pracoviště-P3-K-podpora učitelům.doc

18-Školní poradenské pracoviště-P3-L-komunikace

18-Školní poradenské pracoviště-P3-M-spolupráce se ŠPZ

18-Školní preventivní program-NAŠE POHODA-2022-2023

Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních-2016