Praktická škola dvouletá

Závodu míru 339/144, 360 17 Karlovy Vary 17-Stará Role

Budova školy je sídlem školy a je umístěna v okrajové čtvrti Karlových Varů ve Staré Roli, ale v blízkosti zastávky MHD, takže dopravní obslužnost pro žáky z okolních obcí je zajištěna. Ve škole jsou čtyři odborné učebny (učebna ICT, dílna s keramickou pecí, školní cvičná kuchyňka, tělocvična, dílny pro práci s kovem a dřevem). Ve škole se mohou vzdělávat žáci s tělesným postižením a k jejich dopravě do tříd slouží schodolez. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská. Přechody žáků do jídelny a z ní jsou pod dohledem pedagogických pracovníků školy.

Informace o vzdělávání:

Obor vzdělání praktická škola dvouletá 

Dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy. Vzdělávací program navazuje na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP) a na Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální (RVP ZŠS). Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání praktická škola dvouletá. Vzdělávání v praktické škole dvouleté se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Žáci se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro praktickou školu dvouletou, zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá, platného od 1. 9. 2012. Součástí je Školní vzdělávací program EVVO (EVVO- environmentální vzdělávání, výchova a osvěta). Školní vzdělávací programy jsou k dispozici ve škole.

Další informace k jednotlivým oborům jsou ke stažení níže: 


Obor vzdělání provozní služby

Lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku (9 let) nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání a kteří při přijímacím řízení (formou rozhovoru) splnili podmínky pro přijetí.

Organizace vzdělávání:

Dvouletý učební obor v denní formě zakončený závěrečnou zkouškou, vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem. Úspěšným ukončením žák získá střední vzdělání. V rámci podpůrného opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami lze prodloužit střední vzdělávání až o 2 roky. Případně lze pokračovat v jiném vzdělávacím oboru střední školy.

Další informace k jednotlivým oborům jsou ke stažení níže:

Zdravotní požadavky:

V praktické škole dvouleté se vzdělávají žáci s různou mírou závažnosti rozličných zdravotních postižení. Vzhledem k tomu musí být zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání v odborných činnostech a oborech podle zaměření školy posouzena odborným lékařem. Na základě jeho doporučení budou stanoveny požadavky na žáky, které budou důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

Podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhlášky"), platí:

Žáka lze vzdělávat ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona pouze na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka a doporučení školského poradenského zařízení, je-li to v souladu se zájmem žáka. Doporučení obsahuje dále odůvodnění, ze kterého jsou zřejmé důvody pro doporučení vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona a naplnění podmínek stanovených v § 16 odst. 9 zákona.

Organizace vzdělávání:

Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání na jiné střední škole.

Cílem vzdělávání žáků je umožnit získávání základních vědomostí, dovedností a návyků pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Vzdělávací proces je organizován tak, aby odpovídal psychickým i tělesným schopnostem žáků a respektoval jejich individuální zvláštnosti a specifické potřeby, umožněný sníženým počtem žáků ve třídě. Vzdělávání je zdarma.

Ve spolupráci s neziskovou organizací Rytmus, o.p.s., formou Tranzitního programu, se škole daří seznámit žáky s pracovními příležitostmi, nacvičovat pracovní činnosti a po skončení vzdělávání může žák dostat příležitost být zaměstnán v takové práci, kterou si vybere.

Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení

o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů.

Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání

Praktická zkouška je z odborného předmětu Výživa a příprava pokrmů.

Teoretická zkouška z odborných předmětů je ústní zkouškou z předmětů:

a)Rodinná výchova,

b) Výživa a příprava pokrmů,

c) Praktické dovednosti,

Předměty:

Český jazyk - ČJ

Matematika - M

Anglický jazyk - AJ

Občanská výchova - OV

Estetická výchova - EV

Tělesná výchova - TV

Rodinná výchova - RV

Environmentální výchova - EnV

Výchova ke zdraví - VkZ

Informatika - Inf

Výživa a příprava pokrmů - VPP

Praktické dovednosti - PD

Výživa a příprava pokrmů

Projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro praktickou školu dvouletou

Realizace projektu reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.1015 - EU peníze středním školám

Projekt se týká:

- inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím výuky ICT;

-vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti;

- vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol.

Výstupem projektu je tvorba 160 kusů digitálních vzdělávacích učebních materiálů a osvědčení ze vzdělávacích seminářů pro pedagogické pracovníky.

Spolupráce s jinými subjekty

  • Školská rada - s účinností od 1. 9. 2005
  • Městská policie K. Vary – oddělení prevence a dohledu – interaktivní práce příslušníků MP K. Vary s žáky v rámci preventivního programu v oblasti znalosti práva, dopravní výchovy, přestupků a nežádoucích patologických jevů, kriminality a odpovědnosti za život.
  • Městská a krajská knihovna – účast na besedách k příležitostným slavnostním dnům, seznámení s literaturou a prostředím knihovny.
  • Ekofarma KOZODOJ – seznamování s péčí hospodářských zvířat a pomoc v hospodářství.
  • Rytmus, o.p.s. – začleňování žáků do pracovního života formou Tranzitního programu včetně asistentské podpory za účelem získání práce, kterou si žák vybere
  • Farní charita Karlovy Vary – zapojení do programu sociálně terapeutických dílen pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením.

Pracovní dovednosti:

•práce se dřevem - výroba užitkových předmětů, např. budky pro ptáky

•keramické předměty - výuka modelování, glazování

•pletení košíků a dalších ozdobných a dekorativních předmětů - mísy na ovoce

•výuka šití, přišívání, vyšívání jednoduchých ornamentů, šití chňapek, sáčků, prostírání, tašek

•filcování, práce s ovčím rounem, výroba dekorativních předmětů

•práce s papírem, kovem, drátem - výroba šperků a upomínkových předmětů

•malování na sklo, navlékání korálů, ozdobné předměty, obrázky do interiéru

•broušení a lámání skla

•chov, krmení a péče o drobná a střední domácí a užitková zvířata - králíci, kozy, slepice, morčata, ovce, zpěvné ptactvo a papoušci, obojživelníci, plazi, gekoni

•zahradnické práce v rámci areálu - rytí, výsadba, pletí, okopávání, kompostování, sekání trávy

•prořezávání stromů, hrabání listí, úprava záhonů

•zahradní architektura

•aranžerské práce, výrobky pro estetické využití v interiéru – ikebana

  • CENTRUM ZVÍŘAT STARÁ ROLE (dříve pod názvem: MINI ZOO v K. Varech – St. Role – sběr a donáška suchého pečiva pro zvířata, poznávání a seznámení se životem zvířat.
  • Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary – zajištění odborné pomoci na soutěžích v podobě zdravotních hlídek, besedy a přednášky na téma: Zdravotní životní styl, Sexuální prevence, První pomoc, Péče o dítě.

Spolupráce s neziskovou organizací Rytmus, o.p.s. a zaměstnavateli: