Nabídka služeb SPC

Přechodné ustanovení vyhlášky č. 197/2016 Sb., nám ukládá nadále neposkytovat služby dětem, žákům a studentům se specifickými poruchami učení a chování a předat je do péče Pedagogicko-psychologické poradny, která má toto v kompetenci.

Speciálně pedagogické centrum (dále jen "SPC") je školské poradenské zařízení, které poskytuje bezplatně poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto poradenské služby jsou poskytovány dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

SPC obecně poskytuje poradenské služby zejména při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

SPC v Karlovarském kraji nemá odborníky pro zrakové postižení, avšak může zprostředkovat kontakt na odborná pracoviště v Plzni:

SPC při Základní škole a Mateřské škole pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni, Lazaretní 25
https://www.zrak-plzen.cz/puvodni-obsah-stranek/specialne-pedagogicke-centrum

Žákům škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a školských zařízení jsou poradenské služby centra poskytovány pouze v rámci diagnostické péče. SPC poskytuje dětem, žákům a studentům s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem přímé speciálně pedagogické a psychologické intervence, nemůže-li tyto služby zajistit škola nebo školské zařízení, kde je žák zařazen.

Činnost SPC se uskutečňuje ambulantně na pracovišti centra a návštěvami pedagogických pracovníků centra ve školách a školských zařízeních, případně v rodinách, v zařízeních pečujících o děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

Speciálně pedagogické centrum

 1. zjišťuje připravenost žáků uvedených na povinnou školní docházku,
 2. zjišťuje speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem a přihlíží přitom k lékařskému posouzení zdravotního stavu nebo posouzení jiným odborníkem, zpracovává odborné podklady pro nastavení podpůrných opatření pro tyto žáky a pro jejich zařazení nebo přeřazení do škol a školských zařízení a pro další vzdělávací opatření, vypracovává zprávy z vyšetření a doporučení ke vzdělávání žáků,
 3. zajišťuje speciálně pedagogickou péči a speciálně pedagogické vzdělávání dětí, žáků a studentů s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem, kteří jsou vzděláváni ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, nebo kterým je stanoven jiný způsob plnění povinné školní docházky (§41 a 42 školského zákona),
 4. vydává zprávu a doporučení podle jiného právního předpisu (vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů) za účelem stanovení podpůrných opatření na základě posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka a studenta.
 5. vydává zprávu a doporučení podle jiného právního předpisu (vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) pro zařazení dítěte, žáka a studenta do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo zařazení nebo převedení do vzdělávacího programu odpovídajícího vzdělávacím potřebám žáka,
 6. poskytuje kariérové poradenství žákům a studentům s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem,
 7. vykonává speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje poradenské služby dětem, žákům a studentům s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem se zaměřením na pomoc při řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji, na zjištění individuálních předpokladů a vytváření podmínek pro uplatňování a rozvíjení schopností, nadání a na začleňování do společnosti,
 8. poskytuje pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem
 9. poskytuje metodickou podporu škole,
 10. poskytuje informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupcům žáků.

Účelem poradenských služeb je přispívat zejména k

 1. vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání,
 2. naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu vzdělávání,
 3. zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka a mimořádného nadání žáka, doporučování vhodných podpůrných opatření a vyhodnocování poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným,
 4. prevenci a řešení vzdělávacích a výchovných obtíží, prevenci různých forem rizikového chování a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací,
 5. vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků se uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona,
 6. vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo žijí v odlišných životních podmínkách,
 7. vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané,
 8. vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění,
 9. rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních,
 10. podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve školách a školských zařízeních, jakož i zmírňování důsledků znevýhodnění a prevenci jeho prohlubování,
 11. metodické podpoře pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 12. metodické podpoře výchovných poradců a školních metodiků prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků,
 13. posílení kvality poskytovaných poradenských služeb zejména prostřednictvím součinnosti školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť,
 14. součinnosti s orgány veřejné moci a s právnickou osobou uvedenou v § 16b odst. 1 školského zákona.