O nás

Základní škola speciální v Mariánské

V základní škole speciální vzděláváme klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské a to v jeho pronajatých prostorách. Technické, prostorové a hygienické podmínky pro vzdělávání jsou na dobré úrovni. Třídy mají světlé, čisté a estetické prostory vybavené novým nábytkem a pomůckami. Na vzhledu tříd se podílejí ve velké míře žáci a pedagogičtí pracovníci.

V této škole poskytujeme základní vzdělávání žákům uvedeným v ustanovení § 16 odst. 9 školského zákona. Máme zřízenou třídu pro žáky s mentálním postižením. Dále i skupinu žáků, kteří mají jiný způsob plnění povinné školní docházky a to podle § 40 a § 42 školského zákona. Ve škole pracují 2 učitelky a 1 asistent pedagoga.

Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žáci se souběžným postižením více vadami a s autismem se mohou vzdělávat v základní škole speciální, a to se souhlasem zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Vzdělávání v základní škole speciální má deset ročníků a člení se na první stupeň a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až šestým ročníkem, druhý stupeň sedmým až desátým ročníkem. Škola vzdělává žáky od 1. do 10. ročníku.

Název vzdělávacího programu:

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální: "Nikdo není bez šance", platný

od 1.9.2010. Tento školní vzdělávací program je zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího

programu pro obor vzdělání základní škola speciální:

Díl I - Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením;

Díl II - Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

Cílem je rozvíjet psychické i fyzické schopnosti a předpoklady žáků a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální možné míře zapojili do společenského života. O úspěšnosti zapojení žáků do společnosti nerozhoduje pouze úroveň jejich rozumových schopností a kvalita jejich vědomostí a dovedností, ale také jejich vztah k ostatním lidem, jejich schopnost komunikovat a navazovat osobní vztahy a v neposlední řadě i jejich osobní vlastnosti, povahové rysy a úroveň jejich chování. Aby žáci mohli zvládnout tyto, vzhledem k závažnosti svého postižení značně vysoké nároky, potřebují nejen speciálně pedagogickou péči svých učitelů, ale i pomoc psychologů a dalších odborníků, kteří působí ve speciálně pedagogických centrech.